UHPC2018-China
The 2nd International Conference on UHPC Materials and Structures
November 7-10, 2018, Fuzhou, China

Committees

Scientific Committee

Chairman: Caijun Shi (China)

Co-chairman: Baochun Chen (China)

 

Mingzhe An (China)                                            Johann Plank (Germany)

Eugen Brühwiler (Switzerland)                           Zlatko Šavor (Croatia)

Yin-Wen Chan (China)                                        Michael Schmidt (Germany)

Ta-Peng Chang (China)                                       Geert De Schutter (Belgium)

Qingjun Ding (China)                                          Khaled Sennah (Canada)

Ekkehard Fehling (Germany)                              Xudong Shao (China)

Man-Yop Han (Korea)                                         Eric Steinberg (USA)

Rosemarie Helmerich (Germany)                        Nguyen Viet Tue (Austria)

Changbin Hu (China)                                           Tran Bach Viet (Vietnam)

Qingwei Huang (China)                                       Kejin Wang (USA)

Tao Ji (China)                                                       Jiangang Wei (China)

Lingzhi Jin (China)                                              Hwai-Chung Wu (USA)

Tung Khuc (Vietnam)                                           Jianzhuang Xiao (China)

Voo Yen Lei (Malaysia)                                        Duinkherjav Yagaanbuyant (Mongolia)

Gongjian Liu (China)                                           W. Phillip Yen (USA)

Alberto Meda (Italy)                                            Qijun Yu (China)

Shozo Nakamura (Japan)                                     Yunsheng Zhang (China)

Camillo Nuti (Italy)                                             Jun Zhao (China)

 

Organizing Committee

Chairman: Jiangang Wei (Fuzhou University, China)

 

Bruno Briseghella (Fuzhou University, China)

Baochun Chen (Fuzhou University, China)

Zhaohui Chen (Fuzhou University, China)

Qingjun Ding (Wuhan University of Technology, China)

Changbin Hu (Fuzhou University, China)

Fuyun Huang (Fuzhou University, China)

Qingwei Huang (Fuzhou University, China)

Wei Huang (Fuzhou University, China)

Tao Ji (Fuzhou University, China)

Yongning Liang (Fuzhou University, China)

Chao Lin (Fuzhou University, China)

Surong Luo (Fuzhou University, China)

Jiazhan Su (Fuzhou University, China)

Chao Sun (Fuzhou University, China)

Dehui Wang (Hunan University, China)

Yan Yang (Fuzhou University, China)

Zhengxian Yang (Fuzhou University, China)

Yucai Zhong (Fuzhou University, China)

Deju Zhu (Hunan University, China)